BİRİNCİ KISIM

MADDE 1- KONFEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ
Konfederasyonun adı
TÜRKİYE SAKATLAR KONFEDERASYONU” kısa adı “TSK”dır.
Konfederasyon merkezi Ankara’da olup il sınırları içinde adres değişimi Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun ilgili mercilere gerekli bilgi verilmesiyle yapılır.

 KISALTMALAR

MADDE 2- Bu tüzükte geçen;
Konfederasyon : Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nu
Federasyonlar : Üye Federasyonları
Kanun : 5253 sayılı Dernekler Kanununu
Yönetmelik : Dernekler Yönetmeliğini ifade eder.

AMAÇ

MADDE 3 – Konfederasyonun amacı, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş üye federasyonlarca temsil edilen engel gruplarının sosyal ekonomik, kültürel, sportif, hukuki ve mesleki yönlerden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması için, Anayasa ve diğer kanunlara uygun olarak, ortak hak ve menfaatlerini korumak, yaşam standartlarını yükseltmek, federasyonlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

GÖREVLERİ

MADDE 4 – Konfederasyonun görevleri ve çalışma alanları şunlardır:
a) Konfederasyonu teşkil eden Federasyonların kendi gruplarındaki engel gruplarını dikkate almak suretiyle, engelliliği önleyici tedbirleri almak için güç birliği oluşturmak,
b) Engellilerin de, toplumdaki diğer insanların sahip oldukları haklar ile ülkenin gelişen ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık imkanlarından yeterince faydalanmaları için gerekli çalışmalarda bulunmak,
c) Konfederasyonu teşkil eden Federasyonlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, organizasyonlar düzenlemek,
ç) Engellilerin sosyal, ekonomik, eğitim olanaklarını geliştirmek amacıyla ilgili alanlarda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunmak,
d) Engellilik nedenleri, tedavileri ve önlemleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak üzere üniversiteler, hastaneler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
e) Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak araç ve gereçlerin yurtiçinde üretimini sağlamak veya bunları yurtdışından temin etmek bu alandaki teknolojik gelişmeleri izleyerek gelişen teknolojiden ülkemizdeki engellilerin de yararlanabilmesi için çalışmalar yürütmek,
f) Aynı amaçlı veya tüm engelliler ile ilgili örgütlenmiş uluslar arası kuruluşlarla yasal gerekler yerine getirilerek her alanda iş birliği yapmak, bunlara üye olmak,

 1. g) Engellilerin her alanda eğitimiyle ilgili özel özel eğitim kurumları, tıbbi ve mesleki rehabilitasyon merkezleri açmak, eğitim olanaklarından bütün engellilerin yaralanması için çaba harcamak bu amaçla kurslar, seminerler, konferanslar, bilimsel toplantılar düzenlemek,
  ğ) Korunmaya muhtaç her yaştaki engellilerin bakımı için sosyal tesisler ve korumalı işyerleri kurulmasını teşvik etmek, tesisler kurmak, işletmek,
  h) Konfederasyona bağlı kuruluşlar ve üye federasyonların faaliyetlerini duyurmak toplumu engellilerle ilgili konularda aydınlatmak amacı ile gazete ve dergi çıkarmak, bu maksatla her türlü resmi ve özel yayın organlarından yararlanmak,
  i) Engelliliğin ve engellilerin istismarını önleyici tedbirleri almak, istismarcı kişi ve kuruluşlarla mücadele etmek ve bu konuda ilgili makamlarla işbirliği yapmak, kamuoyunu aydınlatmak
  i) Engellilerin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, kültürel, mesleki ve tıbbi rehabilitasyon, istihdam, sanat, edebiyat, spor ve eğlence gibi hususlarda gelişmesini sağlamak ve bu yönde bilinçlendirmek, güçlendirmek, kişiliklerini geliştirmek, kendilerine olan saygı ve güveni artırmak için faaliyetlerde bulunmak,
  j) Konfederasyon çalışmalarının yürütebilmesi için taşınır ve taşınmaz mal satın almak veya satmak kiraya vermek, kiralamak,
  k) Görev ve faaliyet alanlarında vakıf, ticari şirketler ve işletmeler kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara ortak olmak,
  l) Bağış kabul etmek ve bağışta bulunmak,

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK, ÜYE OLMA KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK
MADDE 5 – Engellilere hizmet amacıyla kurulmuş derneklerin oluşturdukları Federasyonlar Konfederasyona üye olabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMA KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ ÜYE OLMA KOŞULLARI

MADDE 6- Üye olmak isteyen federasyonlar bir dilekçeyle müracaat ederek, müracaat belgesine:
a) Konfederasyon tüzüğüne uygun federasyon tüzüğünü,
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını,
c) Kuruluş Belgesini,
d) Federasyonu tanıtıcı raporu,
e) Federasyona üye derneklerle ilgili listeyi,
f) Brüt asgari ücretin 3 (üç) katı tutarındaki giriş ödentisini ödediğini gösterir belgeyi eklerler.
Üyelik Başvurusu ilgili sekreterlikçe incelenerek, ilk yönetim kurulu toplantısına sevk edilir. Üyelik yönetim kurulu kararıyla gerçekleştir. Üyeliği gerçekleşmeyen federasyonun katılma payı 10 (on) gün içerisinde iade edilir.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7- Federasyonların hak ve yükümlülükleri şunlardır:

A- Üyelerin Hakları:

 1. a) Genel Kurullarınca seçecekleri delegeleri aracılığıyla federasyon genel kuruluna katılmak.
  b) Yönetim Kuruluna seçilecek temsilcileri aracılığıyla katılmak,
  c) Konfederasyonun katkı ve hizmetlerinden yararlanmak,
  d) Tüzüğün ilgili maddelerinde bahsi geçen hükümlere uygun olarak konfederasyon organlarında görev almak,
  e) Tüzüğün ilgili maddelerinde bahsi geçen hükümlere uygun olarak bilgi edinmek, konfederasyon çalışmalarını kontrol etmek,

B- Üyelerin Yükümlülükleri:

 1. a) Konfederasyon Tüzüğünde yazılı hükümlere, yetkili organların alacakları kararlara uymak,
  b) Konfederasyon amacının gerçekleşmesi için ortak çaba sarf etmek,
  c) Konfederasyon amacına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak,
  d) Olağan Genel Kurul Toplantılarını, Konfederasyon Olağan Genel Kurul toplantısından en az 2 (iki) ay önce yapmak,
  e) Genel Kurul Toplantı tarihini, gündemini, çağrı ilanı suretini toplantı tarihinden en az 15 (onbeş) gün önceden konfederasyona bildirmek,
  f) Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmek,
  g) Çalışma programlarını, programa başlamadan en az 15 (onbeş) gün öncesinden konfederasyona bildirmek,
  h) Gerçekleşmeleri gösterir çalışma raporlarını en az yılda bir defa konfederasyona sunmak,
  i) Uluslar arası çalışmalarını ve programlarını gerçekleşmelerden en az 2 (iki) ay önceden konfederasyona bildirerek işbirliğine gitmek,
  j) Olağan Genel Kurul Toplantıları sonrası genel kurul sonuç bildiriminin, yönetim kurulu faaliyet raporunun, denetim kurulu raporunun, kesin hesap ve bilançosunun, üst kurul delegelerinin, tahmini bütçelerinin, çalışma programının, toplantı tutanağının birer suretini toplantıyı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde konfederasyona sunmak,
  k) Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları sonrası bu maddenin (j) fıkrasında bahsi geçen konular görüşüldüyse aynı fıkrada adı geçen belgeleri, aksi takdirde toplantı tutanağının bir suretini toplantıyı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde konfederasyona sunmak,
  l) Brüt asgari ücretin iki katı miktarındaki yıllık üyelik aidatını usulüne uygun olarak ödemek,

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 8- Üyelik aşağıdaki şekillerde sona erer.

A-Çıkma (istifa) : Her üye istifa hakkına sahiptir. Hiç bir üye Konfederasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla Konfederasyon üyeliğinden ayrılabilir. Yönetim kurulu kararından sonra üyenin kaydı silinir.

B-Çıkarılma (ihraç) :

1-Yetkili ve ilgili organın kararı olmadığı halde Konfederasyonu sorumluluk altına sokan üyeler,
2-İhtar edilmesine rağmen yükümlülüklerini genel kabul gören haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen üyeler,

3- Konfederasyon düzenine uymayan ve Konfederasyona sadakat göstermeyen üyeler,

4- Konfederasyonun amacına uygun davranmayan, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışta bulunan üyeler, yönetim kurulunun tespit kararıyla uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen benzer davranışlarını sürdüren Federasyonun üyeliği yönetim kurulu kararı ile sonlandırılır. Üyeliklerle ilgili son kararı Konfederasyon genel kurulu verir.

C-Düşme :

Üyelik için kanunda, tüzükte ve ilgili diğer mevzuatta aranılan nitelikleri kaybeden federasyonların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

ÜÇÜNCÜ KISIM

KONFEDERASYON ORGANLARI

MADDE 9 – Konfederasyon organları şunlardır:
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Yürütme Kurulu,
4. Denetleme Kurulu,

GENEL KURULUN TEŞKİLİ

MADDE 10- Genel Kurul:
a) Federasyonların genel kurullarınca nispi temsil seçim sistemine göre seçilen 25’er (yirmibeş) delege,
b) Konfederasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri,
c) Denetleme Kurulu üyelerinden meydana gelir.

Federasyonlar genel kurullarında nispi temsil seçim sistemine göre 25 asıl, 25 yedek konfederasyon delegesi seçerler ve seçimleri izleyen 30 (otuz) günlük süre içerisinde delegelerini yazılı olarak konfederasyona bildirir. Eski delegelerin görevi yeni delegelerin bildirilmesi ile sona erer. Ancak, genel kurul tarihinden 30 (otuz) gün öncesine kadar bildirilmeyen yeni delegelerin yerine eski delegelerin temsil yetkisi devam eder.

OY HAKKI

MADDE 11 – Her delegenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Asıl delegelik sıfatını herhangi bir nedenle yitiren ( istifa, ölüm, vb.) delegenin yerine, listedeki sıralamaya göre yedeklerden çağrılır. Bu çağrı genel kurul çağrısı ile birlikte olur.

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI

MADDE 12
a) Üç yılda bir Mart ayı içinde olağan olarak,

 1. b) Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Konfederasyon Genel Kuruluna katılmaya hak kazanmış delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI

MADDE 13 – Genel Kurul Toplantıya, Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 30 (otuz) gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim kurulu genel kurulu 30 (otuz) gün içerisinde toplantıya çağırmazsa delegelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 14- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 15 – Genel Kurul, Konfederasyon merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 16 – Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan delegelerin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılacak delege sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI USULÜ

MADDE 17- Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesinin göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlarla ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve delege olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı konfederasyon başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Konfederasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haz’run listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul gündemindeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır, delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler konfederasyon başkanına teslim edilir. Konfederasyon başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 18 Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır buluna delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen hususların gündeme alınması zorunludur. 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19 Genel kurul, Konfederasyonun en yetkili organı olup, başlıca görevleri şunlardır: a)Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını inceleyip karara bağlamak,

 1. b) Yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 2. c) Konfederasyon Yönetim kurulunu ibra etmek,

ç) Konfederasyon başkanı ile yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

 1. d) Kanun gereği yetkili mercilerden izin alınarak yurtdışındaki aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği ve ortak faaliyet yapmaya, bunlara üye olmaya ve üyelikten çıkmaya karar vermek,
 2. e) Konfederasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, mevcut taşınmaz malların satılması, personele verilecek ücret, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti hususunda karar vermek veya yönetim kuruluna yetki vermek,
 3. f) Konfederasyonun feshine karar vermek,
 4. g) Konfederasyona üye federasyonların koordineli çalışmalarını sağlamak amacı ile yönetmelik hazırlamak üzere yönetim kuruluna yetki vermek, hazırlanan yönetmelikleri onaylamak,

ğ) Konfederasyon tüzüğünü değiştirmek,

 1. h) Gerekli görüldüğü hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak,

ı) Mevzuatta ve Konfederasyon tüzüğünde yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

KARAR YETER SAYISI

MADDE 20- Genel kurul kararlarını toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alır. Tüzük değişikliği için toplantıda hazır bulunan delegelerin üçte ikisinin oyu şarttır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE 21
a) Konfederasyon Başkanı, Genel Kurul delegeleri arasından üç yıl için gizli oy, açık tasnif usulüne göre tek dereceli oy çoklu esasıyla seçilir,
b) Yönetim Kurulu Genel Kurula katılan delegeler arasından üç yıl için liste usulüyle 20 asil, 20 yedek olmak üzere unvanlı veya unvansız olarak gizli oy, açık tasnif usulüne göre seçilir.
c) Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe, bu üyenin temsil ettiği federasyonun sıradaki yedek üyesi çağrılarak bu eksiklik tamamlanır. Değişiklikler mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
d) Tamamlamalardan sonra Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul otuz gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır,
e) Çağrının yapılmaması halinde, Konfederasyon Genel Kuruluna delege olarak katılmaya hak kazanmış birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hâkimliğince, delegeler arasından seçilecek üç kişilik bir heyete otuz gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi verilir,
f) Yönetim, Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri aynı listede yer alır. g) Konfederasyon başkanın seçimi diğer organların seçiminden önce ayrı olarak yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE 22- Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takip eden en geç otuz gün içinde toplanır. Genel kurulda unvansız olarak seçilmişlerse, görev dağılımı yapılarak yürütme kurulu oluşturulur. Yönetim kurulu üyeleri arasında birden fazla başkan yardımcısı seçilebilir. Ancak başkan yardımcıların sayısı üye federasyonların sayısını geçemez. Konfederasyon başkanı, yokluğunda başkanlığa vekâlet edecek başkan yardımcısını yazılı olarak belirler.

YÖNETİM KURULUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ

MADDE 23

 1. a) Yönetim Kurulu, genel kuruldan sonra en yüksek karar organı olup, genel kurula karşı sorumludur.
 2. b) Konfederasyonu, idari ve kazai mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verebilir.
 3. c) Yönetim Kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret alamaz. Yönetim kurulu, kararları dışındaki çalışmalarından ve faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

ç) Her Yönetim Kurulu üyesinin şahsına ait bir elektronik imzası alınır. Bu imza en az 3 yıl süre ile geçerlidir. Görev süreci üç yıldan önce istifa, ölüm veya diğer yasal nedenler ile sona eren yönetim kurulu üyesine ait elektronik imza iptal edilir, yerine gelen yedek üyenin elektronik imzası alınır.

YÖNETİM KURULU OLAĞAN TOPLANTISI

MADDE 24- Yönetim kurulu, üç ayda bir olağan toplantısını yapar. Toplantı tarihi, yeri ve saati yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim kurulu internet ortamında sesli ve görüntülü toplanabilir. İnternet ortamında sesli ve görüntülü yapılan yönetim kurulu toplantısı sonunda alınan kararlar, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin elektronik imzaları ile imzalanır.

Federasyon başkanları istedikleri takdirde Konfederasyon Yönetim Kurulu Toplantısına katılabilir. Ancak oy kullanma hakkı bulunmayacaktır.

YÖNETİM KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

MADDE 25 Gerekli hallerde Başkan, yürütme kurulu veya beş yönetim kurulu üyesinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda sadece toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Yönetim kurulu internet ortamında sesli ve görüntülü toplanabilir. Yönetim kurulu toplantısı sonunda alınan kararlar toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin elektronik imzaları ile imzalanır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 26 Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır.

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYE

MADDE 27 – Mazeretsiz ve izinsiz üst üste 2 (iki) defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan veya bir yıllık çalışma dönemi içerisinde yapılan toplantıların 3 (üç) tanesine katılmayan kişinin yönetim kurulu üyeliği düşer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 28 – Konfederasyonun birinci derecede yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Konfederasyon çalışmalarını, Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirmek ve Yürütme Kuruluna talimat vermek.
  b) Genel Kurul kararlarını ve kanunların yüklendiği görevleri yerine getirmek,
  c) Konfederasyonun para ve mallarının, amaca uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
  ç) Konfederasyonun çalışma raporlarını, bütçesini, kesin hesap ve bilançoyu hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
  d) Kanunla öngörülen defterler ile lüzumlu görülen yardımcı defterleri tutmak,
  e) Genel Kuruldan alınan yetkisine dayanılarak ve Kanuna uygun olarak, Konfederasyon yararına taşınmaz mallar almak, satmak, iskat etmek, her türlü bağışı kabul etmek ve bağışta bulunmak.
  f) Konfederasyondaki hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan personel ve hizmetlileri işe almak, görevlendirmek, işlerine son vermek, ücret, ikramiye, prim ve sosyal haklarını tespit etmek ve uygulamak.
  g) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
  ğ) Konfederasyon amaçları için faaliyet ve projeler hazırlamak ve uygulamak,
  h) Görev ve faaliyetleriyle ilgili konularda komisyonlar kurmak, gerekli hallerde, Federasyon Başkanları ile Üye Derneklerin Başkanlarını toplayarak görüşlerini almak,
  ı) Uluslararası faaliyetlerle ilgili yasal izinleri alarak ve Konfederasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek,
  i) Engellilerle ilgili çalışmalara katılan, maddi ve manevi büyük emeği geçenlere şilt ve madalya vermek,
  j) Gerekli konuları düzenlemek üzere yönetmelik hazırlamak ve uygulamak,
  k) Konfederasyon adına gerekli sözleşmeleri yapmak veya yapılmasına yetki vermek,
  l) Sekreterliklerce hazırlanan programları onaylamak,
  m) Tüzükte ve mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
  n) Konfederasyon, çalışmaları uygun görülen üye Federasyonlara, gelirleri oranında bağış ve yardım yapabilir.
  o) Konfederasyon Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uymayan üye federasyonlara Yönetim Kurulu kararı ile uyarma cezası verilir. Uyarıya rağmen direnenler (n) maddesindeki yardımdan yararlandırılmazlar. Yönetim kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret alamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

YÖNETİM KURULU ÜYELERİN SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ

YÜRÜTME KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE 29 – Yürütme Kurulu;
a) Konfederasyon Başkanı,
b) Başkan Yardımcıları,
c) Genel Sekreter,
d) Mali Sekreter,
e) Ayrımcılıkla Mücadele ve Hukuk İşleri Sekreteri,
f) Sosyal İşler ve İstihdam Sekreteri,
g) Eğitim-Kültür ve Rehabilitasyon Sekreteri

ğ) Teşkilatlandırma ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri,

 1. h) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri

Yürütme Kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret alamazlar.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30- Yürütme Kurulu,
a) Yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde toplanır. Karalarını salt çoğunlukla alır.
b) Çalışmalarını Konfederasyon yönetim kurulu kararları doğrultusunda yürütür.
c) Ayrı bir karar defteri kullanmak suretiyle kararları bu deftere yazılır ve kurul üyelerince altı imzalanır.
d) Gerekli gördüğünde yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 31

KONFEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. a) Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Konfederasyon bünyesinde genel hükümler doğrultusunda kurulacak komisyonlara başkanlık eder.
 2. b) Konfederasyondaki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetim ve tetkike yetkilidir.
 3. c) Konfederasyon adına basın toplantısı yapmak ve açıklamada bulunmak yetkisi Başkana aittir.

ç) Başkan, ilgili sekreterlerin yazışmalarında müşterek imza atar.

 1. d) Denetleme Kurulu raporlarını ilk Yönetim Kurulu Toplantısına sunar.
 2. e) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek yardımcısını yazılı olarak belirler,
 3. f) Yönetim Kurulunun tespit edeceği miktarda avansı üzerinde bulundurur ve harcama yapar

g)Konfederasyon başkanı 6 ayda bir Federasyon başkanları ile toplantı yapar.

KONFEDERASYON BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 32
a) Yönetim Kurulu yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Başkan yardımcıları Başkan veya yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirir.

b)Başkan vekili başkanın geçici yokluğunda yetki devri yoluyla, sürekli yokluğunda doğrudan doğruya başkanın tüm yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 33
a) Konfederasyonun yazışmalarını düzenler ve evrak kayıtlarını tutar.
b) Başkan ve Vekilinin olmadığı zamanlarda onlara vekâlet eder.
c) Konfederasyon personelinin çalışmalarını düzenler.
ç) Konfederasyon içi hizmetlerle olan münasebetlere ait yazışmaları tek başına imzaya yetkilidir.
d) Yönetim Kurulunun gündemini Başkanla birlikte hazırlar, toplantı tarihinden önce kurul üyelerine gönderir.
e) Başkan veya Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yerine getirir.
f) Başkanla birlikte yazışmaları imzalar
g) Diğer yürütme kurulu üyelerinin görev alanları dışında kalan bütün işleri yürütür.

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 34
a) Genel Kurulda görüşülecek olan bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Yönetim
Kuruluna sunmak.
b) Genel Kurul Kararı uyarınca; harcamalar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda Yönetim Kurulunda karar almak üzere teklifte bulunmak.
c) Konfederasyon gelirlerini tahsil etmek, harcamalarını yapmak, bunlarla ilgili kayıt ve belgeleri usulüne uygun olarak tutmak veya tutulmasını sağlamak.
ç)Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.
d) Konfederasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak.
e) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Başkanla birlikte imza etmek,
f) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamayı yapmak.
g) Konfederasyonun banka hesaplarından Başkanla birlikte para çekmek.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE HUKUK İŞLERİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 35

 1. a) Engellilerle ilgili mevzuatın geliştirilmesi uygulanması, karşılaşılan sorunların giderilmesi için yasama, yürütme ve yargı organları nezrinde girişimde bulunur,
 2. b) Yönetim Kurulu kararıyla ulusal ve uluslararası yargı organlarında açılmış davalara müdahil olur, izler. c) Uluslararası mevzuatın geliştirilmesi için benzer kuruluşlarla veya tek başına öneriler hazırlar, girişimlerde bulunur.                                                                                                                                                                                               d) Engellilere yönelik ayrımcı uygulamaları tespit ederek giderilmesi için yasama, yürütme ve yargı organları nezrinde girişimlerde bulunur.                                                                                                                                                                        e)Engellilerin sahip olduğu haklar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla seminer vb. organizasyonu düzenler, dokümanlar hazırlar.                                                                                                                                                                               f) Hukuk ve ayrımcılıkla mücadele konusunda evrak ve yazışmaları ihtiyaç halinde başkanla birlikte imzalayabilir.
 3. g) Gerektiğinde kurulacak olan hukuk bürosunun çalışmalarını yönetir ve denetler. h) Sekreterliğiyle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

İSTİHDAM VE SOSYAL İŞLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 36
a) Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu ve iş verimini artıracak araştırmalar yapar, projeler hazırlar ve uygular.

 1. b) Engellilerin istihdamını sağlayan mevzuatın uygulanmasını izler, geliştirilmesi için çalışmalar yürütür,

c)Engellilerin toplumsal yaşama katılmalarını zorlaştıran fiziki ve sosyal engellerin tespiti ve ortadan kaldırılması için araştırmalar yapar,  kamuoyunu aydınlatır.

ç) Çalışabilecek durumdaki sakatların istihdamı için ilgili mercilerde yönetim kurulu kararları doğrultusunda girişimlerde bulunur,

 1. d) Görev ve faaliyet konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, şenlik vb. toplantı ve organizasyonlar düzenler, düzenlenenlerin desteklenmesini sağlar,
 2. e) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda iş kanununda verilen görevleri yerine getirir, getirilmesini sağlar,
 3. f) Görev alanıyla ilgili yazışmaları ihtiyaç halinde başkanla birlikte imzalayabilir. g) Sekreterliği ile ilgili diğer görevleri yerine getirir. 

EĞİTİM-KÜLTÜR VE REHABİLİTASYON SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 37
a) Engellilerin her derecede ve yaşta eğitim olanaklarının her bölgede geliştirilmesi için araştırmalar yapar, projeler hazırlar, uygular, eğitici kurslar açılması için çaba gösterir.

 1. b) Engellilerin eğitimi için gerekli görülen araç ve gereçlerin teknolojik olarak geliştirilmesi ve yaygın kullanımının sağlanması için araştırmalar yapar, projeler hazırlar, teminini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını ve uygulamasını sağlar,
 2. c) Engellilerin spor, sanat, edebiyat, gençlik gibi alanlarda yeteneklerinin geliştirilmesi için Ulusal ve Uluslararası organizasyonlar, yarışmalar, festivaller düzenler, her türlü spor, sanat, kültür ve eğlence olanaklarından yararlanmalarını sağlar.
 3. d) Engellilerin sorunlarını ve yaşamlarını konu alan sanat ve edebiyat alanında özgün telif eserler elde etmek için yarışma projeleri hazırlar.
 4. e) Sekreterliği ile ilgili konularda bilimsel toplantı ve konferanslar düzenler.
 5. f) Engellilerle ilgili yabancı eserlerin, Türkçeye çevrilerek ülkemize kazandırılmasını sağlar.
 6. g) Sekreterliği ile ilgili konularda, düzenlemelerde ortak görüşlerin oluşması için çalışmalar yürütür.
 7. h) Bakıma ve korunmaya muhtaç engellilerin ve sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalar yürütmek, korumalı iş yeri açmak, açılmasını sağlamak, mevcut uygulamaları izleyip aksaklıkların giderilmesin sağlamak.

ı) Görev alanı ile ilgili yazışmaları ihtiyaç halinde başkanla birlikte imzalayabilir.                                                                                                                                                         j) Sekreterliği ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.

TEŞKİLATLANDIRMA VE ULUSLARARASI İLŞKİLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 38

 1. a) Konfederasyonun ve üye federasyonların örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapar,
 2. b) Konfederasyonla üye federasyonlar arasındaki ilişkilerin koordinasyonunu sağlar,

c)Üye federasyonların faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yürütür ve düzenlemelerin yapılması için yönetim kuruluna öneriler sunar,

 1. d) Üye federasyonların genel kurullarını izler,
 2. e) Üyelik başvurularını, düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve çıkma taleplerini inceleyerek yönetim kuruluna rapor sunar.
 3. f) Üye kayıt defterini ve üyelikle ilgili diğer yardımcı defteri, belgeleri tutar,
 4. g) Üye federasyonlarla işbirliği halinde ortak projeler gerçekleştirir, üye federasyonların çalışmalarını izler ve gerektiğinde destekler.
 5. h) Konfederasyon ve üye federasyon yöneticilerinin bilgi ve yeteneklerini geliştiren örgüt içi eğitim çalışmaları düzenler,
 6. i) Uluslararası gelişmeleri izler, ilgili kuruluşlara öneriler sunmak üzere yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.
 7. j) Bilimsel kültürel, sportif vb. alanlardaki uluslararası organizasyonları izler, ülkemizde düzenler, benzer organizasyonların desteklenmesini sağlar,
 8. k) Yurtdışındaki benzer örgütleri ve çalışmalarını tespit ederek izler, yönetim kuruluna ve üye federasyonlara bilgi sunar.
 9. l) Uluslararası kuruluşlara üye olmak için yönetim kuruluna öneriler sunar.
 10. m) Görev alanı ile ilgili yazışmaları ihtiyaç halinde başkanla birlikte imzalayabilir.

n)Sekreterliği ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERİ

MADDE 39

 1. a) Konfederasyonumuz ve engellilerle ilgili basın ve yayın organlarında yer alan haber, yorum ve diğer bilgilerin takibini sağlamak.
 2. b) Basın ve yayın organlarını, köşe yazarlarını çalışmalarımız, engelli hakları ile ilgili her türlü konuda bilgilendirmek, gerektiğinde görüşmeler yapmak.
 3. c) Konfederasyonu tanıtıcı çalışma ve malzeme üretimi konusunda hazırlıklar yapmak.
 4. d) Konfederasyonun sosyal medya dâhil olmak üzere yayın organlarının çalışmalarını düzenlemek, izlemek ve denetlemek.
 5. e) Üye Federasyonların yayın organlarını izlemek, incelemek ve yaptığı tespitler konusunda üye federasyonların uyarılması, eksikliklerinin giderilmesi için Konfederasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

BEŞİNCİ KISIM

DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE 40 – Denetleme Kurulu, Genel Kurulca üç yıl için gizli oyla seçilen beş üyeden oluşur. Beşte yedek üye seçilir. Seçimleri takip eden 30 günlük süre içerisinde toplanarak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri görevlerinden dolayı ücret alamazlar, ancak üyelere görevleri nedeni ile yaptıkları masraflar konfederasyonca ödenir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 41
a) Konfederasyonun bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetler,
b) Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço, gelir gider hesaplarına ait incelemelerini genel kurula bir raporla sunar,
c) Konfederasyonun gelir ve giderlerinin usulüne uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını, harcamaların yönetim kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını, konfederasyon demirbaşlarının tam olup olmadığını, defter ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, yazışmaların usulüne uygun yapılıp yapılmadığını en az yılda bir denetler. Hazırladığı raporları yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
d) Denetleme sonuçlarına göre genel kurula gidilmesini gerektiren zorunlu bir durumun oluştuğunu saptaması halinde konfederasyonu olağanüstü genel kurula götürebilir.
e) Denetleme Kurulunun yapacağı incelemeler sırasında tüm yönetici ve personellerin gerekli kolaylıkları göstermesi zorunludur,
f) Yapılan denetim sonuçlarına ilişkin özet bir açıklamayı ve aldığı kararları tasdikli denetleme kurulu karar defterine yazar ve altı imzalanır.

ALTINCI KISIM

KONFEDERASYON ORGANLARI HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 42- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri konfederasyon başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel Kurul Sonuç Bildirimi, konfederasyon yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından konfederasyon başkanı sorumludur.

YEDİNCİ KISIM

KONFEDERASYONCA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER

MADDE 43- Konfederasyon, 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin 32. maddesinde bahsi geçen defterleri Dernekler Yönetmeliğine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak tutar.

SEKİZİNCİ KISIM

MALİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GELİRLER

KONFEDERASYONUN GELİRLERİ

MADDE 44- Konfederasyonun gelirleri şunlardır:
1- Aidatlar
a) Giriş Aidatı: Üyeliğe başvuran federasyon giriş aidatı olarak 18 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık brüt asgari ücretin üç katı tutarında katılma payı ödemesi yapar. Üyelik başvurusu kabul edilmediği takdirde yapılan ödeme 10 gün içinde iade edilir.
b) Üyelik Aidatı: Federasyonlar her yılın en geç Şubat ayının sonuna kadar konfederasyona 18 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında yıllık aidat ödemesi yapar. Süresi içerisinde yerine getirilmeyen ekonomik yükümlülüklere vade tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek faiz tutarında gecikme zammı uygulanır.
c) Giriş ve Üyelik Aidatının Belirlenme Şekli: Giriş aidatı, üyelik için başvuruda bulunan federasyonun müracaat tarihinde 18 yaşından büyükler için tespit edilen brüt asgari ücret, üyelik aidatı ise her yılın takvim yılı başladığı gün 18 yaşından büyükler için tespit edilen brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanır.
2- Devlet Bütçesinden ve yardım fonlarından, özel idarelerden, belediyelerden alınacak yardımlar,
3- Kişi ve kuruluşlardan, uluslararası fonlardan sağlanacak bağışlar,
4- 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda izin verilen organizasyonlardan elde edilecek gelirler,
5- Faiz, kur farkı ve menkul kıymet gelirleri,
6- Konfederasyonun çeşitli alanlarda ürettiği hizmetlerden, iktisadi işletme ve şirket faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
7- Taşınır ve taşınmazlardan elde edilecek kira ve satış gelirleri,
8- Çeşitli tazminatlar,
9- Diğer gelirler,

İKİNCİ BÖLÜM

GİDERLER

KONFEDERASYONUN GİDERLERİ

MADDE 45-  Konfederasyonun giderleri şunlardır:
1- Personel Giderleri,
2- Ulaşım Giderleri
3- Prim, İkramiye ve Tazminat Giderleri
4- Vergi, Harç ve Sigorta Primi Giderleri
5- Kira Giderleri
6- Isıtma, Aydınlatma ve Su Giderleri,
7- Bakım, Onarım ve Temizlik Giderleri,
8- Kırtasiye Giderleri
9- Muhasebe, Müşavirlik, Noter ve Avukatlık Giderleri
10- Haberleşme Giderleri
11- Seyahat ve Yolluk Giderleri
12- Demirbaş Alım ve Bakım Giderleri,
13- Temsil, İkram ve Ağırlama Giderleri,
14- Yatırım Giderleri,
15- Bağış ve Yardım Giderleri,
16- Aidat ve Kaydiye Giderleri,
17- Amaçlar Doğrultusunda Yapılacak Giderler,
18- Diğer Giderler

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

MADDE 46 – Konfederasyon tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı Konfederasyonlardan işçi veya İşveren Sendikalarından, Mesleki Kuruluşlardan vb kuruluşlardan ayni ve maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara Genel Kurul kararıyla ayni ve maddi yardımda bulunabilir. 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projede kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELİR VE GİDERLERDE USUL, GELİR VE GİDER BELGELERİ

MADDE 47- Konfederasyon gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Konfederasyon giderleri ise fatura, perakende sataş fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda olmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.
Konfederasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından konfederasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN TEMİNİ

MADDE 48- Alındı Belgesi, Gider Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ayni Bağış Alındı Belgesi Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta bahsi geçen usullere göre temin edilir ve kullanılır.

TAHSİLDARLAR

MADDE 49 – Konfederasyon bağış ve aidat toplamak amacıyla tahsildar çalıştıramaz.

BELGELERİ SAKLAMA SÜRESİ

MADDE 50 – Gelir ve giderlerle ilgili belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda ki daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GAYRİMENKUL

GAYRİMENKUL EDİNME

MADDE 51- Konfederasyon edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde usulüne uygun olarak mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır.

DOKUZUNCU KISIM

KONFEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

FESİH

MADDE 52 – Konfederasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.
a) Genel Kurul kararı ile fesih,
b) Mahkeme Kararı ile fesih,
c) Kendiliğinden dağılmış sayılma,
d) Tasfiye.

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH

MADDE 53- Konfederasyon Genel Kurulu, her zaman konfederasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun konfederasyonun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan konfederasyon delegelerinin en az 2/3 (üçte ikisinin) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde tüzükle ilgili mevzuatın hükümlerine göre ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısını iki katından az olamaz. Fesih kararının toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte ikisinin ) oyuyla alınması zorunludur. Konfederasyonun feshi yönetim kurulu tarafından yedi gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

MAHKEME KARARI İLE FESİH

MADDE 54 Konfederasyon;
a) Yetkili mercilerce yapılan uyarıya rağmen konfederasyon evrakları üzerinde belirtilen yasal aykırılıklar veya noksanlıklar bir ay içerisinde giderilmediğinde,
b) Konfederasyon Olağan Genel Kurul Toplantısı belirtilmiş süre içerisinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturamaz ve mahalli en büyük mülki amirinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluklar 3 ay içerisinde yerine getirilemediğinde,
c) Mahallin en büyük mülki amirinin yazılı ihtarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile fesih edilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA

MADDE 55 –  Konfederasyon kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, acze düştüğü Yönetim kurulunun oluşturulmasına imkân kalmadığı veya üst üste iki olağan Genel kurul Toplantısının yapılamaması hallerinde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Her ilgili sulh hâkiminden konfederasyonun kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

TASFİYE

MADDE 56 – Tüzel kişiliğin sona emesi (fesih) yönetim kurulu tarafından 7 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı olarak bildirilir. Fesih kararıyla birlikte Konfederasyonun mal varlığının tasfiye şekli genel kurulun kararına bırakılır.
Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında en az üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu, Konfederasyonun bütün mallarını, hesaplarını inceler, borçlarını öder, artan mal varlığı üye federasyonlar arasında eşit olarak dağıtılır.

ONUNCU KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BİR ÖZÜR GRUBUNA YÖNELİK BİRDEN FAZLA FEDERASYONUN ÜYELİĞİ HALİNDE TEMSİL

MADDE 57- Engel gruplarını temsil eden federasyonların organlara eşit katılımı esastır.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

MADDE 58 – Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında Dernekler Yönetmenliği, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili diğer Mevzuat Hükümleri uygulanır.

PLATFORMLAR

MADDE 59- Konfederasyon amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer konfederasyonlar, vakıflar, sendikalar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir, oluşturulmuş olan platformlara üye olup, üyelikten ayrılabilir. Platformların oluşumu, temsil vb. konularda Dernekler Kanununu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

BORÇLANMA

MADDE 60- Yönetim kurulu Konfederasyon amaçlarını gerçekleştirmek, ödemelerini yapabilmek için borçlanabilir. Dönem içerisinde yapılacak borçlanmadan bir sonraki döneme kalacak borç miktarı 18 yaşından büyükler için uygulanan brüt asgari ücretin yüz katından fazla olamaz. Bunu aşan miktar için yönetim kurulu üyeleri müteselsilen şahsen sorumludurlar.

İÇ DENETİM

MADDE 61- Konfederasyonun iç denetimini denetim kurulu, tüzüğün 39. ve 40. maddelerinde bahsi geçen usul ve esaslar doğrultusunda yapar.

TEMSİLCİLİK

MADDE 62- Konfederasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin açılması, işleyişi, kapatılması vb. hususlarda konuyla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURULUŞLAR

MADDE 63- Dernekler kanununun ve özel kanunların hükümlere uyulması kaydıyla Konfederasyon amaçları doğrultusunda yurt, pansiyon, stüdyo, matbaa, kütüphane, lokal, kamp, misafirhane, vakıf, iktisadi işletme, şirket, eğitim merkezi, laboratuvar, mesleki/eğitim rehabilitasyon merkezi, korumalı iş yerleri, sosyal kültürel tesisler, bakım evi, huzurevi vb. kurulup, devralınıp, devredilip, ortak alınıp, ortak olunup, işletilebilir ve kapatılabilir.

ÇEŞİTLİ KOLLAR VE KOMİSYONLAR

MADDE 64- Konfederasyon amaçları doğrultusunda yönetim kurulu çeşitli kollar ve komisyonlar kurulabilir. Kurulacak kolların ve komisyonların yetki, çalışma şekil ve şartlarını tüzük hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler.

ONURSAL BAŞKANLIK

MADDE 65- Konfederasyon ve engellilere yaptığı destek, katkı ve yardımlardan dolayı onursal başkan seçilebilir. Onursal başkanlık unvanı yönetim kurulunun önerisi, genel kurul kararı ile verilir. Onursal başkanlar, Konfederasyon faaliyetlerine ve yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, öneri sunulabilir, ancak oy kullanamazlar.

KURUCULAR VE MEVCUT ÜYELER

MADDE 66- Konfederasyonun kurucuları Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu ve Körler Federasyonu olup, Sapstik Çocuklar ve Erişkinler Dernekleri -Cerebral Palsy- Federasyonu ve Görme Engelliler Federasyonu üyeliğe 05.02.2006 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDELER

MADDE 1- İşbu tüzük 66 asıl 2 geçici maddeden olmak üzere 01.04.2018 tarihli Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek, kabulüyle anında yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2- Bu tüzüğün ilgili makamca değiştirilmesi istenen hükümlerini değiştirmeye Konfederasyon yönetim kurulu yetkilidir.

Yusuf ÇELEBİ                                             Ayhan BAHÇELİ                              Haldun KIRKIK

Murat ARSLANHAN                                 Emel KAPANOĞLU                             Ali ŞİMŞEK

Hasan ÇALIKUŞU                                   Berrin GÜRLEYEN                            Hüsnü SARI

Murat DİRİCE                                         Dursun ASLAN                                   Ayhan METİN

Turan HANÇERLİ                                    Cihan YAVUZ                                      Hasan BOLAT 

Seçil TANRIVERDİ                                Remzi KIRMIZIGÜL                             Yakup BAYAT

Mustafa Enver YILMAZ                        Hamdi ATAY                                      Hayrettin YAŞAR