Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Görme Engellilerin Noterlik İşlemlerine İlişkin Görüşü

… Bakanlığında memur olarak çalıştığınız, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikten bahisle (12/03/2014-1141)

2014/2 EKPSS sonucuna göre yapılan engelli memur yerleştirmelerinde …. taşra teşkilatı hizmetli kadro unvanına yerleşen …. nın ibrazına ilişkin (27/11/2014-6527)

ÖMSS sonuçlarına göre Kurumunuza teknisyen olarak yerleştirilen ve … 10. Bölge Müdürlüğü emrine atanan …’ın durumunun yeniden incelenmesine dair. (03/10/2012-15863)

2012 ÖMSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Bakanlığınızın memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen adaylardan …” bahisle. (03/12/2012-18756)

2013 yılında yapılan ÖMSS yerleştirmelerinde Adalet Bakanlığı Şanlıurfa İli Taşra teşkilatına hizmetli unvanında yerleştirildiğiniz, atama işleminizin yapılmasına dair..(13/11/2013-20935)

SSK dan malulen emekli olduğunuz ve EKPSS ye başvuru yaptığınızdan bahisle, hangi kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabileceğiniz hususuna dair…(18/04/2014-1884)

Halen bir kamu kurumunda çalıştığınız, velayeti üzerinizde olan %90 ağır engelli ve bakıma muhtaç engelli ablanız olduğundan bahisle.. (23/12/2012-24298)

… İlçe … Müdürlüğünde görev yaptığınız ve % 90 Görme engelli olduğunuz ancak, ilgili mevzuatta engelli memurların günlük çalışma saatlerinde değişikliğe ilişkin.(24/02/2012-3207)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından 11.09.2014 tarihinde Başkanlığınıza yerleştirilen …’in atanma talebinde bulunduğundan bahisle.(29/09/2014-5172)

… Valiliğinin 03/04/2014 tarih ve 3319 sayılı yazısında … Belediyesinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personele dair…(21/05/2014-2469)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmü ile bu maddeye istinaden çıkarılan mezkur Yönetmelik hükümleri gereğince Kurumunuzun engelli memur kontenjan açığına dair …(13/10/2014-5423)

657 sayılı DMK’nun 53 üncü maddesine göre 2012 yılında Belediye Başkanlığınıza ait toplam (3) adet memur kadrosuna engelli personel alım talebinize dair. (04/05/2012-21940) (Kadro özel koşullarının düzelttirilmesi hk.)

KPSS sonucuna göre … Rektörlüğüne yerleştirilen …’ın % 60 oranında engelli raporu olması sebebiyle, adı geçenin 657 sayılı DMK’nun 53 üncü maddesine göre engelli kontenjanına dahil edilip edilemeyeceğine dair. (02/10/2012-13522)

Belediyenizde hizmet veren taşeron firmada görevli ve % 64 oranında engelli olan, 2010-KPSS’den 67.967 ve 2012 ÖMSS’den bahisle. (09/11/2012-17485)

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22 nci maddesi uyarınca, naklen atanan engelli personel sayısına dair(30/11/2012-18683)

Uşak Üniversitesi İİBF’de sekreter olarak görev yapmakta iken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne naklen atanma talebinden bahisle.(26/04/2013-5465)

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan ve faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının engelli personele dair.(04/10/2013-18484)

Bakanlığınıza, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine dair.(19/02/2013/1297)

Kurulunuzun, Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almasından bahisle.(29/03/2013-3873)

Şirketinizin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Kamu İktisadi Teşebbüsü olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı olduğundan bahisle. (21/02/2013-595)

Belediyenizin 6360 sayılı Kanunla yeni kurulduğu, kuruluş işlemlerinin devam ettiği, Kurumunuzda hali hazırda (37) kadrolu memur istihdam edildiğinden bahisle …(31/10/2014-5880)

2014/2 EKPSS yerleştirmesi ile Bakanlığınızın… Müdürlüğü memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen …’ın halen…Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün şoför unvanına daire, …(17/10/2014-5650)

ÖSYM Başkanlığınca 2013 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde … İl Özel İdaresine Muhasebeci unvanıyla yerleştirildiğiniz, beş ay sonra eşinizin …(03/03/2014-904)

EKPSS sonucuna göre Kurumunuza hemşire unvanıyla yerleştirilen personelin atamaya esas belgelerinden başka kurumlarda görev yaptığının anlaşıldığı, istenilen hizmet cetvellerinin tetkikine dair…(31/12/2014-7538)

2012 yılı ÖMSS sonucuna göre …Üniversitesinin santral memuru unvanlı kadrosuna yerleştiğiniz, halen aynı Kurumda asaletinizin onaylandığı ve görevinize devam ettiğiniz,…(10/10/2014-5395)

… Bakanlığında yardımcı hizmetler sınıfında engelli statüsünde 11 yıldır çalıştığınız, 2012 yılında gerçekleştirilen ÖMSS ile … Kurumunda VHKİ olarak göreve başladığınızdan bahisle.(16/01/2015-286)

Halen, %45 oranında engelli olduğunuz ve 1983 yılından beri … İl Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda çalıştığınızdan bahisle . (08/03/2012-3674)

2010 yılından beri Elazığ İl MEB’de yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli unvanında görev yaptığınız, 2013 yılında ÖSYM Başkanlığınca yapılan engelli memur yerleştirmelerindeki mağduriyetinize dair.(09/05/2013-6382)

… İli … İlçe Devlet Hastanesinde Sağlık Teknikeri-Tıbbi Sekreter olarak görev yaptığınız, 14/05/2009 tarih ve 03065 sayılı sağlık kurulu raporuna sahip annenizden bahisle…(09/01/2015-97)

EKPSS 2014/2 yerleştirmeleri sonucu İliniz Defterdarlığı V.H.K.İ. kadrosuna atanan ve daha sonrasında MEB’ca gerçekleştirilen engelli öğretmenden bahisle.(19/12/2014-7249)

2012 yılında gerçekleştirilen ÖMSS ile … İli …Belediyesine engelli memur olarak atandığınız, kişisel ihtiyaçlarınızı tek başınıza karşılamakta zorlandığınızdan bahisle…(01/10/2014-5272)

Üniversitesi Hastanesinde 11 yıldır görme engelli olarak çalıştığınız, ailenizin … ilinde ikamet etmesi sebebiyle … Üniversitesi Hastanesine naklen tayine dair…(26/12/2014-7391)

Engelli memur statüsünde çalıştığınız, Başkanlığımız tarafından 2014 yılında yapılacak EKPSS’ye girip başarılı olanların istekleri halinde işçi statüsüne geçmeye hak kazanacaklarına…(11/12/2014-6948)

08/10/2010 tarihinde… Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü … Anadolu Lisesinde engelli memur olarak göreve başladığınız, 05/07/2012 tarih ve 2749 sayılı Valilik oluruna dair.(15/01/2015-235)

2014/2 EKPSS/Kura sonucuna göre Bakanlığınız öğretmen, sosyolog, memur ve benzeri kadrolarına yerleşen ve halen bu kadrolarda aday memur olarak görev yapan personele dair…(08/12/2014-6843)

2014-2 EKPSS sonuçlarına göre … İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Santral Memuru kadrosuna yerleştirilen ve aday memur olarak görevine devam eden…’una dair…(11/02/2015-983)

% 80 oranında ağır engelli olduğunuz, İTÜ tarafından yapılan sınavı birincilikle kazanıp görevinize başladığınız, engelli olmanız nedeniyle işyerinizde ayrımcılığa dair.(29/03/2013-4478)

ÖSYM Başkanlığınca 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen engelli memur yerleştirmeleri sonucunda İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına hizmetli unvanına dair. (26/04/2013-5922)

2012 ÖMSS/Kura sonuçlarına göre ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığınız… İl Müdürlüğüne hizmetli olarak yerleştirilen…’ın atamasına dair (28/12/2012-19672).

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmakta iken hakkınızda açılan soruşturma sonucunda ilgili yönetmelik hükümlerinde yer alan itikat, ibadet, tavır ve hareketlerine dair. (30/01/2013-1108)

2012 ÖMSS sonucuna göre … Bakanlığı …İl Müdürlüğüne 03/03/2014 tarihinde atandığınız, 13/08/2014’ de ailevi sebeplerinizden dolayı 657 sayılı hususa dair (08/01/2015-72)

4619 nitelik kodu içerisinde yer alan elektronik, elektronik-haberleşme mühendislerinin bilgisayar mühendislerinin yaptıkları işi de yapabildiklerinden bahisle, EKPSS, KPSS kılavuzlarına dair.(26/09/2014-5141)

ÖMSS sonuçlarına göre 2012 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde Kurumunuzun Ordu İli Fatsa İlçesi teknisyen yardımcısı unvanlı kadrosuna dair..(15/07/2013-10814)

ÖMSS sonuçlarına göre 2012 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde Kurumunuzun Ordu İli Fatsa İlçesi teknisyen yardımcısı unvanlı kadrosuna dair..(15/07/2013-10814)

2012 yılı ÖMSS sonucuna göre yapmış olduğunuz tercihler ile Aksaray Üniversitesi Santral Memurluğu kadrosuna yerleştirildiğiniz, iki adet Santral Memuru unvanına dair .(18/03/2013-2871)

2009 yılında özel bir eğitim merkezinden MEB’den onaylı olarak almış olduğunuz bilgisayar işletmenliği sertifikasını kaybettiğiniz, yeniden sertifika çıkarmaya dair. (07/06/2013-8352)

2012 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavına(ÖMSS) girdiğiniz, yerleştirmede teknisyen yardımcısı unvanlı kadro için istenilen sertifikaya dair.(24/01/2013-47)

2012 Engelli Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre Genel Müdürlüğünüze ait kadrolara yerleştirilen personelin atamasına dair. (18/10/2012-16417)

ÖMSS sonuçlarına göre 9 Ağustos 2012 günü yapılan yerleştirmeler sonucunda … İl Müftülüğü emrine “müezzin-kayyım” olunmasına dair yapılmasına dair. (13/09/2012-14608

İlgi (a) yazınızda (4) adet 6 ncı dereceli mühendis kadrosundan (1) adetine elektrik mühendisi(4611), (1) adetine inşaat mühendisi(4669)’na dair.(30/04/2013-5857)

2006 yılı … Lisesi “Elektronik” Bölümü mezunu olduğunuz, bu bölümün daha sonradan Elektrik – Elektronik Teknolojileri bölümü olarak değiştirilmesine dair. (06/09/2012-14123)

Bakanlığınızca 2012 yılında kura usulü ile engelli alımı yapılacak kadrolar için eğitim durumu olarak “İlköğretim(ortaokul) mezunu olma şartı” talep edilmesine dair ( 06/09//2012-13419)

EKPSS yerleştirmelerinde 6345 Nitelik Kodlu Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası istenildiği ancak bu sertifikayı nereden alacağınızı bilemediğinize dair (03/03/2014-897)

2012 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavından(ÖMSS) 76 puan aldığınız, tercihleriniz sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı … İl Müftülüğüne müezzin unvanına dair (06/03/2014-993)

ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2013 ÖMSS/Kura yerleştirme sonuçlarına göre … Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Memurluğuna atanmasına dair…(16/01/2015-322)

İki senelik bilgisayar operatörlüğü bölümünden mezun olduğunuz ve EKPSS’ ye katıldığınızdan bahisle EKPSS tercih kılavuzunda yer alan bilgisayar işletmenliği kadrolarını tercihe dair…

2014/2 EKPSS/KURA sonucuna göre Kurumunuz … Bölge Müdürlüğü memur kadrosuna yerleştirilen ve 16/10/2014 tarihinde görevine başlatılan …’ina ‘ dair…(25/12/2014-7357

Pankreas kanseri teşhisiyle 2013 yılında whipple ameliyatı olduğunuz, %80 oranında engelli olduğunuza dair sağlık kurulu raporu aldığınız ancak raporunuzun istihdam kısmına hayır yazıldığına dair…(03/03/2014-900)

Kızınız Üniversitesi Sağlık Araştırma tarafından engelli sağlık kurulu raporunun dilekçeniz rapor ile 27.04.2014 tarihinde yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına başvurup başvuramayacağı hususuna (21/01/2014-150)

ÖSYM Başkanlığınca 14.03.2013 tarihinde yapılan engelli memur yerleştirmeleri sonucuna göre Başkanlığınızın Düzce İli memur unvanlı kadrosuna yerleştirilmesine dair. (19/08/2013-9904)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu Emniyet Genel Müdürlüğüne Teknisyen Yardımcısı kadro unvanı ile yerleştirildiğiniz, sağlık kurulu raporunuzla işe başlamanız için gereğinin yapılmasına dair…(11/02/2015-975)

2014/2 EKPSS/Kura Yerleştirme Sonuçlarına göre 657 sayılı DMK’nun 48 . ve 53. maddeleri göz önünde bulundurularak adayın avukat kadrosuna atanıp atanamayacağı hususuna dair…(09/10/2014-5349)

EKPSS sonucuna göre Müdürlüğünüz hizmetli kadrosuna yerleştirilen …. nın atamaya esas olarak ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda “Şizofreni ile çalışma olanağı vermeyen” ibaresinin yer aldığına dair (22/12/2014-7288)

2014 EKPSS sürenin evrak teslimi için gereken 15 günlük süreyi aşacağından bahisle, mağduriyet yaşamamak amacıyla izlemeniz gereken usul hakkında tarafınıza bilgi verilmesine dair…(10/10/2014-5405)

Kızınızın görme engelli olduğu, .. Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gördüğü, adı geçen okuldan kızınızın hemşire olabileceğine ilişkin heyet raporu istenildiğine dair.(15/01/2015-236)

15/04/2013’den 15/05/2015’e kadar geçerli engelli raporuna sahip olduğunuz ancak 10/10/2014 ‘de aldığınız yeni rapor ile engelli vasfını yitirdiğiniz, EKPSS’ye başvurduğunuz hususuna ilişkin…(14/11/2014-6219)

EKPSS 2014/2 yerleştirmeleri sonucuna göre % 40 oranında “Bipolar duygulanım bozukluğu” teşhisinin yer aldığından bahisle, ilgilinin devlet memuru olarak atamasının yapılmasına dair(04/11/2014-5935)

Askerlik görevinizi yaparken rahatsızlandığınız ve Genelkurmay Başkanlığı askeri hastanesinde yapılan tetkiklerde askerliğe elverişli olmadığınıza dair…(21/01/2014-154)

TOM Lisesi mezunu ve %43 engelli olduğunuz, ÖMSS sonucu tercihte bulunmak istediğinizden bahisle, turizm mezunlarına yönelik neden kadro açılmadığı ve engelli yaş sınırı olup olmadığına dair.(24/01/2013-20534)

Oğlunuz …’ in öğrenim çağı dışına çıkması nedeniyle … İlköğretim Okulu 5/D sınıfında okuldan ayrıldığı bahisle, oğlunuzun 12-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak kura başvurularına katılıp katılamayacağına dair… (08/05/2014-2118)

EKPSS’na doğuştan işitme engelli olan ile sonradan işitme engelli olan üyelerinizin gireceğinden bahisle, ağır işitme engellilerin puanlarının daha yüksek seviyede tutulması hususunda yasal düzenleme (08/05/2014-2105)

2014/2 EKPSS/Kura kadroların belirlenmesinde engel gruplarının ve düzeylerinin farklı olduğu buna EKPSS’ nin sorularını incelediğiniz de farklı engel gruplarına aynı sorulması durumunun (01/10/2014-5243)

Jeoloji Mühendisliğinden derece ile mezun, Nisan 2014 tarihinde %40 oranında engelli olduğunuzu gösteren sağlık kurulu raporunuzun bulunduğu bahisle, eğitim durumunuza uygun bir kadroya atanmanıza dair…(02/07/2014-3295)

Üniversitesi SHM Yüksek Okulu Engelli Bakımı Rehabilitasyon programı öğrencisi, eğitim ile engelli bireylerin eğitim ve gelişimine katkıda bulunacağınızdan, Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmenize dair…(14/01/2015-185)

KBB hastalıkları uzmanı olduğunuz, % 58 engeliniz, evinize yakın ve ulaşımı kolay hastanelerden birinde doktorluk yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığına başvurunun reddedildiğinden, konu hakkında yardım talebine dair.(17/06/2013-8354)

KDÜ’de görev yaptığınız, 2008 4/B sözleşmeli personel memuriyet kadrosuna geçtiğiniz, 2001’de sağlık kurulu raporunda % 40 çalışma gücü kaybınızın olduğu,engelli statüsünde görevlendirilmenize (28/12/2012-19462)

2012 ÖMSS/ yerleştirme klavuzunda (80) adet teknisyen unvanlı kadrodan herhangi birisine yerleştirmenizin yapılması, yerleştirilmediğiniz takdirde idari yargıda dava açmak üzere tarafınıza cevap verilmesine dair. (04/10/2012-15631)

Meslek Lisesi Makine Ressamlığı’dan mezun olduğunuz, 2012 ÖMSS yerleştirme işlemlerinde istenilen sertifikanız olmadığı halde yerleştirildiğiniz,atamanızın yapılmadığından, atamanızın yapılmasına dair. (26/09/2012-15655)

% 43 özürlü olduğunuz, 1995-99 yıllarında uzman erbaş olarak görev yaptığınız, sonrasında kendi isteğinizle bu görevden ayrıldığınızdan bahisle ÖMSS sınavında bu hakkın yeniden tarafınıza öncelikle uygulanmasına dair. (05/04/2012-6096)

İlkokul mezunu 1990 da geçici köy koruyucusunun silahından yaralandığınız ve dizinizden sakat kaldığınız, artık çalışmakta zorlandığınızdan bahisle, tarafınıza iş verilmesini ya da sakatlık maaşı bağlanmasına dair…(21/05/2014-2468)

1983 yılında doğduğunuz, % 44 oranında işitme engelli olduğunuz, iki çocuğunuzun bulunduğu, işinizin olmaması, tarafınıza yaşadığınız bölge içerisinde iş verilmesine dair…(18/07/2014-3733)

Askerlik süresi uzatılan vatandaşlara öncelikli olarak işe yerleştirilme hakkı tanındığı, İşkur’a kayıt yaptırdığınız ancak herhangi bir işe yerleştirilemediğinize dair…(17/11/2014-6277)

2014 yılında yapılan EKPSS’de de yerleştirilemediğinizden bahisle 2014 yılı içerisinde daha çok ortaöğretim mezununun yerleştirilebileceği yeni bir engelli memur alımının yapılmasına dair…(29/09/2014-5193)

% 82 oranında engelli olduğunuz, 3 kez atanamadığınızdan bahisle, engelli memur kontenjan açıklarının doldurulması ve kamu kurumlarında niteliğinize uygun işe yerleştirilmenize dair…(15/01/2015-232)

27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” Genelgesinin (3)nolu fıkrasına göre engeli aile ferdinin günlük bakımı için kullanılacak izin hk. (25/11/2010-21363

Belediye Başkanlığınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 55 personel bulunduğundan bahisle, Kurumunuz bünyesinde kaç adet engelli personel çalıştırabileceğinize dair. (18/11/2013-22122)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmü gereği Belediyenizde mali hizmetler uzman yardımcısı olarak istihdam edilmesi planlanan (1) adet engelli memur kadrosuna ilişkin bilgilere dair..(19/11/2014-6322)

Memuriyete girdiği özürlü sınavı iptal edilen başka kuruma naklen geçmiş personele iptalin uygulanmasına ilişkin 06/06/2008-11048

Belediye başkanlıklarında uygulanan norm kadro ile özürlü memur ve korunmaya muhtaç çocukların istihdamına ilişkin 18/08/2006-13601

Sağlık kurulu raporuyla özürlü olduğu tespit edilen bir çocuğu olan personele 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile tanınan haklar hususunda.28.04.2010/8101

Engellilerin mevzuata uygun olarak istihdam edilip edilmediği hususunda gerekli değerlendirmeleri yapabilmek amacıyla, kamuda görev yapan engellilere ilişkin olarak gerekli istatistik bilgilerin gönderilmesine dair…(25/12/2014-7369)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde engelli memur istihdamına ilişkin olarak Derneğinizin çalışmaları için gerekli sayısal bilgilerin gönderilmesine dair…(15/01/2015-244)

1999 yılından beri kamuda kadrolu özürlü işçi olarak çalıştığınız ve memur kadrosuna geçmek istediğinizden bahisle, bunun mümkün olup olmadığı ve prosedürlerin neler olduğuna dair. (16/11/2011-21606)

% 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. (14/08/2013-14289)

% 82 engelli olduğunuz, engelli memur yerleştirilmelerine 3 kez katılmanıza rağmen atanamadığınızdan , engelli memur kontenjan doldurulması ve kamu kurumlarında uygun bir işe yerleştirilmenize (15/01/2015-232)

EKPSS’ye girdiğiniz ve 74 puan aldığınız, herhangi bir kadroya yerleşemediğiniz, ekonomik olarak sıkıntı yaşadığınızdan bahisle, atamanızın yapılmasına dair…(11/02/2015-984)

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu sebebiyle mesai saatleri içerisinde izin verilip verilmeyeceği hk. (23/12/2011-24266)

2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” Başbakanlık Genelgesinin (3) fıkrasına göre özürlü aile ferdinin günlük bakımı için memurun izin hk. (25/11/2010-21363)

Memura, sigortalı olan engelli yakınının günlük bakımı için 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre izin verilip verilemeyeceği hk. (22/10/2012-16059)