Genel

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Yeniden Oluşturuldu

2021-13 sayılı genelge

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu 3 Aralık 2021 tarihli 31678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden kuruldu.  Türkiye Sakatlar Konfederasyonumuz engellilik alanında faaliyet gösteren ulusal düzeyde en çok üyeye sahip olan konfederasyon olması nedeniyle bu kurulda görev alacaktır.

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu; engelli haklarının korunması, kullandırılması ve geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, engelli hakları konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, engelli hakları konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuştur.

Konfederasyonumuz bu anlamdaki çalışmalarını yapacak ve Kurul’a arz edecektir.

Milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

 

Yeniden oluşturulan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Genelgesinin tam metni aşağıdadır:

Resmî Gazete, Sayı: 31678, Tarih: 3 Aralık 2021 CUMA tarihli

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu

GENELGE

2021/23

            19.7.2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/8 sayılı Genelge ile kurulan “Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçi  Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal dizeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir.

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

2 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

      CUMHURBAŞKANI

 

 

19 Temmuz 2013 yılında oluşturulan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Genelgesinin tam metni aşağıdadır:

19 Temmuz 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712
GENELGE
Başbakanlıktan:

Konu :   Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu.

GENELGE

2013/8

Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve ülkemiz tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi, diğer insan hakları sözleşmelerinde yer alan medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tümünü bir araya getirmiş ve engelli kişilerin haklarının teşvik edilmesi, korunması ve kullanımının sağlanması için taraf devletlere düşen yükümlülükleri ortaya koymuştur. Sözleşme, engelli kişilerin kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıkları da dahil olmak üzere, kişilerin doğuştan sahip oldukları onura ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi, engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılmaması, engelli kişilerin topluma tam ve etkili katılımı, farklılıklara saygı gösterilmesi ve engelliliğin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi, fırsat eşitliği, erişilebilirlik, kadın ve erkek arasında eşitlik ile engelli çocukların kendi kimliklerini koruyabilmeleri için haklarına saygı duyulması gibi ilkeler üzerine temellendirilmiştir.

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile; “Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak” görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiştir.

Bu itibarla; engelli haklarının korunması, kullandırılması ve geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, engelli hakları konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, engelli hakları konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere “Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur.

Kurulun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın veya gerektiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yükseköğretim Kurulundan üst düzey temsilcilerin ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından belirlenecek engellilerle ilgili faaliyet gösteren diğer kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla kurulması uygun görülmüştür.

Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, komite, danışma grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de Kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul ve komite çalışmalarında yer alabileceklerdir.

Kurul tarafından alınan kararların il ve ilçe düzeyinde uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçe kurulları kurulmasına Kurulca karar verilebilecektir. İl ve ilçe kurullarının kimlerden oluşacağı, görevleri ile çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ilgili kurumlara duyurulacaktır.

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, engelli hakları konusunda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve Kurul tarafından alınan kararların uygulanması için tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

Listeye geri dön

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir